onsdag 7 september 2016
 مجاهد
با کدامین حروف نامت را نوشته اند  
هجای کلماتت کجاست؟
نامت را که بر تو نهاد؟
که حرمت شرف است
عشق را که به تو نشان داد؟
که عاشق ترینی
در همه جا آوازه ات بلند است
با امید و هم با ترس در آمیخته است
امید عاشقانی
و دشمنانت با شنیدن تنهائی آوائی از کلامت
رعشه مرگ در وجودشان جاری می شود
هر که هستی باش
هرچه هستی باش و بمان
در هزاران
در صد هزاران
مجاهد باش
آوریل 2003 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar