fredag 3 februari 2017کوله بارم سنگین است
درد سالیان را در خود دارد
درد خود خواهی را
درد ندیدن ها
و نشنیدن ها را

درد زبان زخم ها را
پشت در پشت
به دوشش می کشم
نه حالا زیر بهمن سنگین برف
بل که قرنها است
در دریای بی عدالتی مدفونم
 سهیلا

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar