onsdag 21 september 2016


اباذر نوری زاد برای چندمین بار حمایت خود را از مجاهدین به مثابه نوک تیز پیکان مبارزه حق طلبانه مردم ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم مذهبی فاشیستی حاکم بر وطنمان ایران علنی کرده است. اباذر در تظاهرات ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت و مجاهدین چند کلیپ کوتاه را بر روی فیس بوک خود می گذارد که باز هم دشنام ها ، تهمت ها و افتراها به شکل اظهار نظر شروع می شود. اباذر را به این محکوم می کنند که شستشوی مغزی شده است. البته باید یادآوری کرد که اباذر حتما قبل از اینکه مواضع خود را اعلام کند تا حدی شستشوی مغزی شده بود، آنجا که نه تنها به خودش بل که به دیگر جوانان و همیهنان خود فکر می کرد. اتهام شستشوی مغزی را فکر کنم همه هواداران مقاومت از جان و دل می پذیرند چه که از راه و روشی را انتخاب کرده اند که برایشان حقوق دیگران مهم است. برای مبارزه شان احترام قائل هستند. زمان برای مبارزه انتخاب نمی کنند. در هر کوی و برزنی فریاد دادخواهی مردم را بر زبانها جاری می کنند. نه گرما می شناسند و نه سرما! از اینکه در خیابانها دیده شوند ترس ندارند.نگران این نیستند که شناسائی شوند، نگران این نیستند که کسی عکس شان را بگیرد و برای سفارت بفرستد. نگران ملک و ارث خود در ایران نیستند با عرض معذرت احتیاجی هم به جراحی بینی و یا تزریق بوتاکس ندارند. همان بیرنگ بیرنگ هستند. نکات دیگری هم هستند که از عوارض مغزشوئی است که حتما در بسیاری از یاران مقاومت برجسته است. مثل خانه خود را بفروشند و پول آن را با كمال تواضع به مقاومت هديه كنند و يا از عمل جراحى خود صرف نظر مى كنند و هزينه بقاى صداى مقاومتشان يعنى سيماى آزادى را مى پردازند. باید اعلام کنم که خوشبختانه کسانی که مغزشوئی شده اند درمانی به جز سرنگونی نظام ندارند. اگر پرچمی یا حرکتی در راستای سرنگونی و یا افشای جنایات رژیم از سوی هر کسی صورت گیرد بدون حسادت از آن استقبال می کنند. برای آنان حقوق مردم ایران در بالاترین مرتبه قرار دارد. فریاد داد خواهی مادر ستار همان اندازه مهم است که رساندن اخبار زندانیان در بند. دسته بندی ندارند. اگر می گویند برای حقوق بشر ارزش قائل هستند تا پای جان برایش ایستاده اند. اخبار زندانیان سیاسی ایران را سانسور نمی کنند. نمونه های بسیار زیادی موجود است که متاسفانه حتی برخی از فعالان حقوق بشر موضوعات حقوق بشری به طور گزنیشی پوشش می دهند .
دریک کلام باید گفت جنایات رژیم بسیار گسترده تر از مساحت جغرافیائی ایران است و در تمامی جهان می توان اشکال آن را دید و به همین علت در مقابل اگر در مبارزه با رژیم جدی هستید باید که از هر حرکتی و یا هر صدائی که این مبارزه را ادامه می دهد استقبال کرد. اگر به دمکراسی و آزادی اعتقاد داشته باشید حتی اگر شیوه مبارزه مجاهدین و هوادارنشان را قبول نداشته باشید نمی توانید آنان را از ادامه مبارزه شان ممنوع کنید وگرنه چه تفاوتی بین شمایان و رژیم ! کلام کوتاه ما تا سرنگونی تام و تمام رژیم در همه جا ایستاده ایم. حق یارت اباذر

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar